Obrázek
Sustainability at HUBTEX

Ochrana přírodních zdrojů

Trvalá udržitelnost, ochrana životního prostředí A efektivní využití energie u společnosti HUBTEX

HUBTEX trvale pracuje s maximálním nasazením na snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí. To se týká našich výrobků, výroben i všech dalších poboček včetně kompletního logistického řetězu. Technologie s vysokou mírou využití energie, elektrický proud z obnovitelných zdrojů, trvale udržitelná architektura, kratší trasy námořní přepravy

a také co nejméně leteckých zásilek. To jsou jen některá z opatření k dosažení těchto cílů. V rámci kompletního výrobního procesu přispívá HUBTEX mimořádně úspornými a efektivními technologiemi motorů podstatnou měrou k pozitivní ekologické orientaci.

HUBTEX Company Numbers

VZOR V NAŠEM OBORU

VOZÍKY HUBTEX TVOŘÍ STANDARDY

Vozíky značky HUBTEX jsou vzory ve svém oboru nejen svou spotřebou, ale také emisemi. Společnost HUBTEX usiluje v oblasti vývoje všech komponent zařízení potvrdit svůj status předního výrobce na trhu v segmentu zvláštních a manipulačních vozíků a oslovit svou nízkou spotřebou energie. Naše výrobky dodáváme s naftovým, plynovým, elektrickým i hybridním pohonem. V zásadě ale již téměř 40 let spoléháme na elektrický pohon. I přes silnou konkurenci naftových a plynem poháněných vozíků spoléhá HUBTEX vždy na vícecestné a zvláštní vozíky s elektrickým pohonem, které chrání personál a obsluhu před emisemi. V posledních 8 letech byl podíl naftou poháněných vozíků snížen z přibližně 20 % na 5 %. Naftou poháněné vozíky jsou dále vyvíjeny pouze v případě, že

to vyžadují podmínky použití a elektrický pohon zatím z technologického hlediska nenabízí vhodnou alternativu použití. V těchto případech klademe značný důraz na nízkou spotřebu energie a nízké emise. V roce 2020 představil HUBTEX poslední generaci svého čtyřcestného vysokozdvižného vozíku DQ-X, která byla výrazně přepracována. K tomu patří nový naftový motor s oxidačním katalyzátorem a filtrem pevných částic. Obsluha může v závislosti na požadavcích použití za jízdy přepínat tři jízdní režimy: Eco, Sensitive a Speed. Tím je možná další redukce emisí spalin a snižování spotřeby paliva. Při porovnání spotřeby paliva měl předchozí model DQ vyráběný do roku 2016 spotřebu o 20 % vyšší než poslední model při jinak stejných výkonových parametrech. 

Sustainability at HUBTEX

VČERA. DNES. ZÍTRA.

HUBTEX do budoucna spoléhá na elektrický pohon

Společnost HUBTEX obecně ve své výrobní paletě počítá především s elektrickým pohonem. I v tomto směru pracujeme neustále na vylepšování našich vozíků. Příkladem je zavedení a optimalizace energeticky úsporného řízení v našich elektrických vícecestných bočních vysokozdvižných vozících v roce 2015, ale i vývoj systému řízení HX, který rovněž šetří energii a snižuje spotřebu. S oběma systémy bylo možné v jejich kombinaci ušetřit až 25 % energie. Aktuálním příkladem je zavedení elektrického řízení do naší nové stavebnice elektrických vícecestných bočních vysokozdvižných vozíků pod názvem PhoeniX. Využití elektrického řízení snižuje spotřebu energie při řízení až 

o 85 % v porovnání s řízením pomocí dosavadního elektrohydraulického systému. Důvodem je především vyšší účinnost elektromotorů v porovnání s hydraulickými motory. Potenciál úspor až 85 % vypadá jako opravdu vysoký, je ale naprosto realistický, protože motory pro řízení jsou aktivní pouze při skutečném zatáčení. Naši zákazníci proto čerpají nejen z výhod výrobků s efektivní spotřebou energie, ale díky nízkým provozním nákladům také z rychlé návratnosti investice oproti naftovým a plynem poháněným vozíkům.

Draft of HUBTEX platform transporter

MYSLÍME I NA RECYKLACI

Už během konstrukčního procesu myslíme na pozdější použitelnost recyklovaných materiálů

Aspekty trvalé udržitelnosti hrají u společnosti HUBTEX během celého životního cyklu výrobku významnou roli a jsou zohledněny už během vývoje nových výrobků. Ústředními komponentami našich vozíků jsou ocelové součásti a baterie. Většina námi používaných baterií je v současnosti stále založena na technologii použití olověných článků. Olovo a ocel je možné téměř bezezbytku recyklovat. Velký potenciál do budoucna k využití s vyšším počtem provozních hodin představují lithium iontové baterie. Zde se snažíme co nejvíce využívat technologie baterií, které nevyužívají těžkých kovů, jako je kobalt. 
Kromě výroby efektivních výrobků také postupně rozšiřujeme naši nabídku použitích strojů. Podle potřeby upravujeme celý vozík formou rozsáhlé renovace nebo generální opravy, počínaje rámem, přes motory, 

převodovku a hydraulické komponenty až po kabinu. Tím můžeme dosáhnout snížení emisí CO2 ve výši zhruba 80 % a nabídnout našim zákazníkům dlouhodobé udržení hodnoty vozíku. Kromě toho zaručujeme odbornou a ekologickou likvidaci provozních látek i vozíků po uplynutí jejich životnosti. Dále pak realizujeme šetrný přístup k přírodním zdrojům i v každodenním provozu na všech pobočkách podniku. Snažíme se tak optimalizovaně plánovat procesy logistiky a přepravy tak, abychom dlouhodobě snižovali emise CO2. Již od začátku disponuje HUBTEX systémem třídění odpadu a garantuje tak recyklaci důležitých zdrojů pomocí recyklačního systému, známého v Německu, i správné zpracování zvláštního odpadu prostřednictvím specializovaných firem. 

Investice do budov a techniky

Kromě toho klade firma HUBTEX značný důraz na trvalou obnovu a modernizaci všech vytápěných výrobních a kancelářských budov. Společnost HUBTEX si klade za úkol, aby každá jednotlivá budova přesně odpovídala nařízení o úsporách energie, zkráceně EnEV, a aby mohla kdykoliv prokázat jejich dodržení. Z tohoto důvodu absolvovaly v letech 2015 až 2018 všechny výrobní a kancelářské budovy rozsáhlou sanaci. Koncepce osvětlení LED ve všech prostorách společnosti i ve venkovních areálech umožňuje provoz ve zlepšených podmínkách osvětlení a s nižší energetickou náročností. Především současná doba vyžaduje svědomitý a šetrný přístup ke zdrojům. Z tohoto důvodu je na budovách společnosti HUBTEX pravidelně vzájemně upravována tepelná izolace a topné zařízení tak, aby byly ztráty energie co nejnižší.

 

 

 

We create the unique – the HUBTEX motto
HUBTEX aerial photo


Spotřeba vody, odpadní a okolní vzduch

Společnost HUBTEX v rámci celého koncernu usiluje o snižování spotřeby vody. Ve svých výrobních prostorách tak již mnoho let disponuje vlastními úpravnami odpadních vod, které společnosti umožňují upravovat odpadní vody z lakovny ještě před vypuštěním do kanalizace. Všechna odsávací zařízení jsou vybavena výstupním filtrem. Znečištění vzduchu obráběcími stroji a probíhajícími procesy (především svařování) je redukováno na minimum použitím systémů odvodu a cirkulace vzduchu. Také ekologické zatížení hlukem eliminuje společnost HUBTEX tím, že provádí hlučné činnosti výhradně ve výrobních budovách.